audyt-sce


Idź do treści

audyt-sce Audyt energetyczny

Audyty > Audyt energetyczny

Zakres audytu energetycznego:

 • analiza aktualnego stanu budynku
 • przegląd możliwych usprawnień
 • określenie nakładów inwestycyjnych
 • obliczenie oszczędności z przedsięwzięć inwestycyjnych
 • analiza ekonomiczna (określenie opłacalności i optymalnego wyboru)
 • określenie zalecanego zakresu prac
 • przedstawienie listy czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji


Co to jest audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny jest to opracowanie, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Celem wykonywanego audytu jest pomoc dla osób i instytucji w racjonalizacji użytkowania i oszczędzania energii.

Kiedy stosowany jest audyt energetyczny ?

Wymagane jest opracowania audytu energetycznego przy korzystania z pomocy finansowej państwa udzielanej na cele termomodernizacji:

 • budynków mieszkalnych (niezależnie od formy ich własności - budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie);
 • budynków zamieszkania zbiorowego domów użyteczności publicznej zarządzanych przez samorządy lokalne (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domu dziecka , domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory)
 • taże lokalnych źródeł ciepła i sieci .

Opracowanie audytów jest wymagane także przez władze samorządowe, instytucje państwowe i inne w przypadku
niektórych innych form finansowania termomodernizacji


UWAGA - nowa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów (Dz.U. 223, z 18.12.2008)

Z dniem 18 marca 2009
weszły w życie nowe przepisy. Zastąpiły funkcjonującą od 10 lat Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z roku 1998. Znowelizowana Ustawa uzupełnia dotychczas funkcjonujący system wspierania finansowego przedsięwzięć termomodernizacyjnych o możliwość pozyskania wsparcia finansowego również dla przedsięwzięć remontowych. Funduszami przeznaczonymi na wypłatę premii zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), które jest dysponentem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Są to odpowiednio:


W przypadku premii termomodernizacyjnej zmniejszeniu uległa wysokość premii z poprzednio obowiązujących 25% do 20%, z jednoczesnym wprowadzeniem ograniczenia wysokości premii termomodernizacyjnej do: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, i 2 - krotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne (cele termomodernizacji)

W ramach audytu energetycznego mogą być rozpatrywane wszystkie przedsięwzięcia, które:

prowadzą do zmniejszenia zużycia lub start energii, np:

 • docieplanie (ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami)
 • wymiana lub remont okien,
 • zainstalowanie zaworów termostatycznych
 • zaizolowanie przewodów
 • zastosowanie automatyki pogodowej
 • modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej

powodują zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania energii, np.

 • zamiana źródła energii
 • zamiana nośnika energii

zamieniana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, np.

 • zastosowanie kolektorów słonecznych
Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna jest przyznawanej po wykazaniu, że realizowana inwestycja spełnia wszystkie wymagania ustawowe, czyli jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

 • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – o co najmniej 10%;
 • budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – o co najmniej 15%;
 • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%

lub zmniejszenie rocznych strat energii o co najmniej 25%
lub zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20%
lub zamianę źródła energii na źródło odnawialne
lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji


Strona główna | Świadectwa energetyczne | Audyty | Cennik | Kontakt | FAQ | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego